Menu
Obec Křečovice
Křečovice

Historie školy

Stručná historie školy v Křečovicích

1781  Před rokem 1781 nebylo v Křečovicích žádné školy. Dne 29. ledna 1781 přistěhoval se do Křečovic Jan Evangelista Český ze Živohoště byv vybídnut sousedy křečovickými. Začal vyučovati v najaté místnosti u Špatenků čp. 27. Později koupil si domek čp. 5, kde vyučoval. Tenkrát chodili děti z vesnic: Křečovice, Skrýšov, Zhorný, Vlkonice, Strážovice, Krchleby, Lhotka nad Krchleby, Nahoruby, Velběhy, Břišejov, Sukdol, Prosenice, Vosečany a Poličany. Jan Evangelista Český zemřel 15. března 1800. 
1801  Od 20. července 1801 začal vyučovati syn jeho Matěj Český. Když složil předepsané zkoušky, byl v úřadě potvrzen. Majitel panství Tloskova vykázal pro školu panský domek zvaný Ovčárna, kde Matěj Český až do roku 1819 vyučoval. 
1819  Tohoto roku byla vystavěna od patronátního úřadu v Tloskově spolu s osadníky nynější stará škola č. 37 jednotřídní. Kamž téměř 300 dětí bylo zapsáno. 
1825  Od tohoto roku vydržoval učitel Matěj Český ke své pomoci podučitele.  
1846  Pátým v řadě podučitelů stal se v tomto roce Josef Suk Sveceni nového názvu školy 01
1855  Josef Suk jmenován byl ještě za života Matěje Českého učitelem zdejší školy 
1857  Zemřel učitel Matěj Český 
1864  Vystavěna byla budova s bytem pro správce školy 
1869/70  Počátkem tohoto školního roku rozšířena byla škola na dvojtřídní. 
1880  Škola se stala trojtřídní, zapsaných dítek 328 
1886  Od 2. ledna 1886 byla škola čtyřtřídní. I. třída se vyučovala v najeté místnosti domu č. 5. Ostatní třídy byly ve staré škole. Sveceni nového názvu školy 04 
1892   Když byla schválena stavba budovy nové školy, byla zadána Františku Maříkovi, staviteli v Neveklově. Se stavbou bylo počato 20. srpna 1892 a 5. listopadu téhož roku dosaženo rovnosti.Výnosem z desátého března 1892 povolila zemská školní rada V.třídu. 
1893/94  Škola pětitřídní. První, druhá a třetí třída byly ve staré škole, čtvrtá a pátá v nově postavené budově. 
1895  Koncem školního roku 1894-95 odešel řídící učitel Josef Suk do pense. Na jeho místo byl ustanoven Jan Stojánek, učitel z Benešova.

 
1908  Koncem školního roku 1907/08 byl dán řádící učitel Jan Stojánek do pense. Na jeho místo byl ustanoven Martin Zelenka, dosavadní učitel v Křečovicích. 
1914-1918  Někteří učitelé nastoupili činnou válečnou službu. Učitel Muška vstoupil do československého vojska v Rusku. Stará budova ve velmi špatném stavu 
1919  Měla škola dvě budovy: starou z roku 1819 a novější z roku 1893. Ve staré byla tři učebny, v novější dvě. Chyběl kabinet, tělocvična a hřiště Sveceni nového názvu školy 02
1920  Řídící učitel Martin Zelenka odešel 1. srpna 1920 do výslužby a na jeho místo ustanoven Karel Zvěřina, dosavadní učitel v Křečovicích. 
1922  Škola redukována na čtyřtřídní 
1925  Škola redukována na trojtřídní 
1920-1932  Řídící učitel Karel Zvěřina 
1932-1939  Řídícím učitelem byl Josef Muška. Poněvadž říd. uč. Josef Muška dovršil dne 24. října 1939 55 roku svého věku, měl nárok na plné výslužné, byl dán dnem 31. října z moci úřední na trvalý odpočinek. Správu školy předal učiteli Vojtěchu Patákovi  
1943-1945  Ve škole se nevyučovalo. Obec za II. světové války vystěhována. 
1945-1947  Vrací se důchodce Josef Muška 
1947-1954  Ředitelkou školy byla Kristýna Nováčková 
1954-1971  Jako ředitel školy působil František Skalka. 
1956-1959  Byla postavená nová patrová školní budova, místo původního starého přízemí. v budově školy z roku 1893 v přízemí zřízena prostorná tělocvična a nad ní byt pro ředitele školy. Ze starého bytu upravena školní kuchyně s jídelnou. 
1971-2000  Působil na škole Pravoslav Kulvejt. v tomto období provedena generální oprava celé školní budovy. Opraveny fasády, instalováno elektrické vytápění, pořízeno nové osvětlení ve všech místnostech, rozšířena školní jídelna, ke škole upravena bezprašná cesta, stráně kolem cesty zpevněny žulovými terasy. v okolí školy vybudováno dětské hřiště. Při škole začala pracovat školní družina. Pro práci družiny upraveny klubovna.

Sveceni nového názvu školy 03 2001 - ????  Působí na základní škole ředitelka Mgr. Zdeňka Holá 
2002  Základní škola Křečovice byla na začátku školního roku 2002/2003 přejmenovaná na Základní školu Josefa Suka Křečovice 
1. 1. 2003  Základní škola Josefa Suka Křečovice působí jako právní subjekt, jehož součástmi jsou: základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna. Ředitelkou je Mgr. Zdeňka Holá 
2003  Od školního roku 2003/2004 je na zdejší škole zřízen pátý ročník základní školy. 
2004  Přestavba MŠ - navýšení kapacity; Vymalování místností v celé škole a doplnění novým nábytkem 
2005/2006  Zavedena výuka anglického jazyka v mateřské škole, formou zájmového útvaru v 1. ročníku ZŠ a nepovinného předmětu ve 3. ročníku ZŠ. Započata výuka na zobcovou flétnu v MŠ i v ZŠ. Zavedeno projektové vyučování. 
1. 3. 2006  Nový název: Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice

 Jaké organizace byly v naší škole

Od roku 
1781-1865   škola jednotřídní 
1865-1876  škola dvoutřídní 
1876-1886  škola trojtřídní 
1886-1893  škola čtyřtřídní 
1893-1922  škola pětitřídní 
1922-1926  škola trojtřídní 
1926-1930  škola čtyřtřídní 
1930-1931  škola pětitřídní 
1931-1940  škola čtyřtřídní 
1945-2003  škola dvoutřídní 
2003-????  škola s pěti ročníky

 Počty žáků

1894/95  379 žáků
1918/19  220 žáků
1920/21  199 žáků
1930/31  173 žáků
1939/40  135 žáků
1999/2000  27 žáků

 STAVBA ŠKOLY

Na základě výnosu Veleslavné c. k. zemské školní rady ze dne 7. srpna 1888 číslo 30803 uložila sl. c. k. okresní školní rada rozkazem svým ze dne 11. dubna 1890 číslo 928 místní školní radě v Křečovicích, aby uskutečnila a provedla potřebnou stavbu dvoutřídní školní budovy dle plánu a rozpočtu sl. c. k. stavebnímu úřadem v Táboře ze dne 28. března 1885 a ze dne 22. května 1887 schváleného.

Na dlouhé rokování a přimlouvání řídícího učitele usnesla se konečně m. šk. rada ve schůzi své protokolem ze dne 26. dubna 1890, že se tedy se stavbou dnem 1. dubna 1891 započne a vyzvala osm pánů stavitelů, by své offerty do dne 30. července 1890 podali.

Dne 13. července 1890 sešli se členové m. šk. rady ke schůzi, by se uradili, zdali by se obmyslná přístavba příhodnějším a výhodnějším způsobem uskutečnit dala. A uznali sepsaným protokolem ze dne 13. 7. 1890 za výhodnější přístavbu tu provésti ve spojení s bytem řídícího učitele, kterážto přístavba provedla by se ve stejné čáře se školou starou a dosahovala by až k nynější cestě.

Vyhotovení plánu bylo svěřeno staviteli panu Františku Maříkovi v Neveklově. Dle protokolu místní šk. r. ze dne 30. prosince 1891 zadala místní šk rada přístavbu dvou nových tříd staviteli panu Maříkovi z Neveklova dle schváleného rozpočtu 5 550 zl. Písemnou smlouvou se pan stavitel zavázal, že v dubnu 1892 bude celá stavba úplně provedena a odevzdána.

S přístavbou dvou nových tříd a bytu řídícího učitele započato dne 20. srpna 1892. Hned v počátku se ukázaly velké problémy při kopání základů. Do 4 m hlubokých základů naplněných vodou dřevěné stěny byly položeny a na těch se počalo vyzdívati. 5. listopadu nastaly mrazy, práce se musely zastaviti a na jaro přeložiti.

V prosinci 1892 po mnohém vyjednávání s panem stavitelem zvýšil se rozpočet na 6 066 zl 63 kr. Dle dopisu stavitele pana Maříka ze dne 12. srpna 1893 dokončena byla přístavba školy v Křečovicích.

Slavnostní svěcení pětitřídní školy v Křečovicích se konalo dne 28. září 1893 ve 2 hodiny odpoledne.

 HISTORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY

Historie mateřské školy není tak dlouhá jako naší základní školy. Teprve 1. dubna 1962 došlo k zahájení provozu v zemědělském útulku. Funkci pěstounky vykonávala paní Jarmila Pinkasová. Při zahájení provozu bylo zapsáno 13 dětí. Paní Pinkasová ukončila činnost v roce 1972 a funkci pěstounky převzala paní Hana Hanáčková. Tu vystřídala 1. dubna 1974 paní Eva Hrmová. 1. září 1975 se zemědělský útulek rozšířil a vznikla mateřská škola. Paní Eva Hrmová byla jmenována ředitelkou školky a přišla ještě učitelka paní Marie Perníčková.

Od roku 1977-1979 učila na zdejší škole paní Blanka Šobíšková, která od 1. ledna 1979 do 1. ledna 1981 zastávala funkci ředitelky. Ředitelka p. Hrmová byla na mateřské dovolené. Spolu se ředitelkou p. Šobíškovou působila na zdejší škole p. Miroslava Samková. Místo p. Samkové nastoupila paní Jana Čermáková, která zde působila do roku 1998. Poté ji vystřídala paní Jana Maříková.

Od roku 1981 až do konce roku 2002 působila ve funkci ředitelky školy paní Eva Hrmová. Za jejího působení se prostory školy rozšířily na dvě vkusně upravené místnosti. Před školou bylo zřízeno pro děti prostorné hřiště, kde mohou děti trávit část svého pobytu. Velkou výhodou je jeho blízkost. Hřiště je vybavené altánkem, kam se mohou děti uchýlit v případě deště. Mají zde i pěkný bazének, kde se mohou osvěžit v letních měsících.

Od roku 2003 je mateřská škola a základní škola jeden subjekt a ředitelkou je Mgr. Zdeňka Holá

Za zmínku stojí pár rekordních počtů přihlášených dětí. Silnými roky byly 1979-81, kdy zdejší školu navštěvovalo 35 dětí. Slabým rokem byl rok 1996/97, kdy bylo zapsáno 17 dětí.

Do zdejší školy chodí děti z celého okolí. Výhodou mateřské školy je její sousedství se základní školou. Děti se zúčastňují mnohých společných akcí a znají i prostředí školy, kam přicházejí do prvního ročníku.

Obec

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, sobota 20. 4. 2024
déšť se sněhem 4 °C -2 °C
neděle 21. 4. oblačno 8/-4 °C
pondělí 22. 4. zataženo 7/-2 °C
úterý 23. 4. oblačno 9/-3 °C

Odběr SMS

Odběr SMS

Svátek

Svátek má Marcela

Zítra má svátek Alexandra

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:102
TÝDEN:1910
CELKEM:1475079